ponedjeljak, 04 jul 2016 08:44

CIVILNE ORGANIZACIJE ZA TRI GODINE USKRAĆENE ZA ZNATNA SREDSTVA OD PRIHODA OD IGARA NA SREĆU

Written by

ana goran

 

Vlada zakinula NVO za 3,9 miliona

       Koalicija NVO „Saradnjom do cilja” zatražiće da se rebalansom budžeta Crne Gore za 2016. godinu, kao i zakonom o budžetu za 2017. godinu isprave posledice kršenja zakona Ministarstva finansija, poručio je Goran Đurović

 Ne­vla­din sek­tor (NVO) u pro­te­kle tri go­di­ne za­ki­nut je za 3.992.129 eura pri­li­kom ras­po­dje­le za­ko­nom pro­pi­sa­nih i ras­po­di­je­lje­nih sred­sta­va od di­je­la pri­ho­da od iga­ra na sre­ću. To­kom pro­te­kle tri go­di­ne, od­no­sno od 2013. do 2015, dodijeljena su 6.408.792 eura za 1.354 pro­jek­ta, na osno­vu 3.779 pri­sti­glih pri­ja­va pro­je­ka­ta.
U ana­li­zi „Či­nje­ni­ce i pred­ra­su­de fi­nan­si­ra­nje ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i po­li­tič­kih par­ti­ja iz jav­nih fon­do­va”, ko­ju je ura­dio Cen­tar za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) na­vo­di se da su NVO če­sto uka­zi­va­le i na ten­den­ci­ju ne­za­ko­ni­tog us­kra­ći­va­nja sred­sta­va ci­vil­nom sek­to­ru u skla­du sa Za­ko­nom o igra­ma na sre­ću. Ta­ko­đe, Iz­vje­štaj o ra­du Upra­ve za igre na sre­ću od 1. ja­nu­a­ra do 31. de­cem­bra 2014. po­ka­zu­je da se ra­di o kr­še­nju čla­na 15 Za­ko­na o igra­ma na sre­ću, što je usta­no­vi­la i Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja (DRI) u svom Iz­vje­šta­ju o re­vi­zi­ji fi­nan­si­ra­nja ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja.
U iz­vje­šta­ju o re­vi­zi­ji se ka­že da po­sto­je zna­čaj­na od­stu­pa­nja iz­me­đu iz­no­sa pred­vi­đe­nog za ras­po­dje­lu shod­no Za­ko­nu o igra­ma na sre­ću i pla­ni­ra­nih i opre­dje­lje­nih sred­sta­va na or­ga­ni­za­ci­o­nom ko­du Ko­mi­si­je za ras­po­dje­lu di­je­la pri­ho­da od iga­ra na sre­ću.
– Ri­ječ je o su­ko­bu dva za­ko­na – Za­ko­na o igra­ma na sre­ću i Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va. U iz­vje­šta­ju DRI uka­za­no je na po­tre­bu da se „Za­ko­nom o igra­ma na sre­ću ja­sno pro­pi­še da li kon­ce­si­o­ne na­kna­de od iga­ra na sre­ću u iz­no­su 100 od­sto pri­pa­da­ju bu­dže­tu ili pri­pa­da­ju bu­dže­tu i Ega­li­za­ci­o­nom fon­du u od­no­su 60:40 pro­ce­na­ta, ka­ko bi se eli­mi­ni­sa­la ne­us­kla­đe­nost Za­ko­na o igra­ma na sre­ću i Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, od­no­sno mo­guć­nost raz­li­či­tog tu­ma­če­nja i pri­mje­ne pro­pi­sa. Ta­kva pri­mje­na Za­ko­na o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, a na uštrb Za­ko­na o igra­ma na sre­ću, re­zul­ti­ra­la je či­nje­ni­com da su NVO u Cr­noj Go­ri sa­mo u pe­ri­o­du 2013. – 2015. ošte­će­ne za 3.992.129 – ko­na­ta­tu­je se u ana­li­zi CGO.
U tom do­ku­men­tu se kon­sta­tu­je i da Ko­mi­si­ja uglav­nom ras­po­dje­lju­je sred­stva u iz­no­su da­le­ko ma­njem od onog ko­ji omo­gu­ća­va re­a­li­za­ci­ju pred­lo­že­nih pro­je­ka­ta, ta­ko da je pro­sjek sred­sta­va po po­dr­ža­nom pro­jek­tu 4.733 eura.
Pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Ko­a­li­ci­je NVO „Sa­rad­njom do ci­lja” Go­ran Đu­ro­vić ocje­nju­je da je Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja u pret­hod­nih osam go­di­na kon­ti­nu­i­ra­no kr­ši­lo Za­kon o igra­ma na sre­ću i uma­nji­va­lo sred­stva na­mi­je­nja­na za re­a­li­za­ci­ju pro­je­ka­ta ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja. On ka­že da su, pre­ma do­stup­nim po­da­ci­ma i ana­la­zi Cen­tra za raz­voj NVO (CRN­VO), sred­stva ko­ja su po ovom za­kon­skom osno­vu iz­dvo­je­na i pla­ni­ra­na bu­dže­tom to­kom pe­ri­o­da od 2008. do 2015, ma­nja od iz­no­sa ko­ji su mo­ra­li bi­ti iz­dvo­je­ni na osno­vu Za­ko­na o igra­ma na sre­ću za pri­bli­žno osam mi­li­o­na eura.
– Ovaj po­da­tak do­bi­ja do­dat­no na zna­ča­ju uko­li­ko se zna da je fond od iga­ra na sre­ću naj­ve­ći iz­vor jav­nih sred­sta­va za ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je i po­seb­no je zna­ča­jan za or­ga­ni­za­ci­je ko­je ne mo­gu, zbog ogra­ni­če­nih ka­pa­ci­te­ta, da pri­stu­pe me­đu­na­rod­nim fon­do­vi­ma. Za­ki­da­njem NVO za oko osam mi­li­o­na eura one­mo­gu­će­no je fi­nan­si­ra­nje pro­jek­ta ko­ji­ma se do­pri­no­si po­bolj­ša­nju po­lo­ža­ja naj­u­gro­že­ni­jih dru­štve­nih gru­pa kao što su oso­be sa in­va­li­di­te­tom, dje­ca, žr­tve na­si­lja. Ko­a­li­ci­ja NVO „Sa­rad­njom do ci­lja” za­tra­ži­će da se re­ba­lan­som bu­dže­ta Cr­ne Go­re za 2016. go­di­nu kao i za­ko­nom o bu­dže­tu za 2017. go­di­nu is­pra­ve po­sle­di­ce kr­še­nja za­ko­na mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja – ka­že Đu­ro­vić za „Dan”.
On na­vo­di da pro­tiv­za­ko­ni­to uki­da­nje fon­do­va za pro­jek­te ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja kao i odu­go­vla­če­nje sa pri­mje­nom, a za­tim i usva­ja­njem iz­mje­na za­ko­na o ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, ja­san je po­ka­za­telj da Vla­da Cr­ne Go­re ne­ma bi­lo ka­kvu že­lju da sa­ra­đu­je s ci­vil­nim sek­to­rom.
– Sa dru­ge stra­ne, po­sto­ji ja­sna na­mje­ra stva­ra­nja pa­ra­lel­nog ne­vla­di­nog sek­to­ra ko­ji će bi­ti po mje­ri Vla­de i po­li­tič­kih par­ti­ja, što se ogle­da u ne­tran­spa­rent­nom fi­nan­si­ra­nju mi­mo jav­nih kon­kur­sa, po­li­tič­koj i pro­tiv­za­ko­ni­toj po­dr­šci pri­li­kom ime­no­va­nja u re­gu­la­tor­na ti­je­la i pro­tiv­za­ko­ni­tim ustu­pa­njem dr­žav­ne imo­vi­ne – upo­zo­ra­va Đu­ro­vić.M.S.

Sup­til­no is­cr­plji­va­nje

Di­rek­tor Cen­tra za raz­voj NVO Ana No­va­ko­vić ka­za­la je za „Dan” da su NVO od 2008. go­di­ne za­ki­nu­te za osam mi­li­o­na, te da je vla­di­na po­li­ti­ka fi­nan­si­ra­nja pro­je­ka­ta ci­vil­nog sek­to­ra u stva­ri „po­li­ti­ka isrc­plji­va­nja i sup­til­nog one­mo­gu­ća­va­nja ra­da naj­ve­ćeg bro­ja or­ga­ni­za­ci­ja”.
– Svi iš­če­ku­je­mo ob­ja­vlji­va­nje ovo­go­di­šnje od­lu­ke ko­mi­si­je. Uko­li­ko bu­de na­sta­vlje­na po­me­nu­ta prak­sa iz pret­hod­nih go­di­na, to će bi­ti još je­dan uda­rac za ne­vla­din sek­tor ali i do­kaz da ovaj si­stem fi­nan­si­ra­nja pod hit­no tre­ba mi­je­nja­ti. Na­ža­lost, ova­kvo sta­nje Vla­di oči­gled­no od­go­va­ra, jer to mo­že bi­ti je­di­no ob­ja­šnje­nje za ka­šnje­nje u do­no­še­nju iz­mje­na i do­pu­na za­ko­na o NVO ko­ji us­po­sta­vlja no­vi si­stem fi­nan­si­ra­nja pro­je­ka­ta i pro­gra­ma NVO – ka­že No­va­ko­vić.

Sla­ba po­dr­ška, šte­ta za gra­đa­ne

Us­kra­ći­va­nje sred­sta­va za NVO pred­sta­vlja kon­ti­nu­i­ra­ni pro­ces uru­ša­va­nja me­ha­ni­za­ma ko­ji tre­ba da obez­bi­je­de ka­kvu-ta­kvu odr­ži­vost NVO sek­to­ra iz jav­nih fon­do­va, oci­je­nio je Ni­ko­la Đo­no­vić iz CGO-a. On is­ti­če da se us­kra­ći­va­njem fi­nan­sij­ske po­dr­ške že­li osla­bi­ti po­zi­ci­ja ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, ali se za­bo­ra­vlja da se ti­me isto­vre­me­no na­no­si šte­ta i onim gra­đa­ni­ma ko­ji su ko­ri­sni­ci broj­nih ser­vi­sa ko­je pru­ža­ju NVO.
– U Cr­noj Go­ri ne­ma po­li­tič­ke vo­lje da se NVO pri­hva­te kao in­te­gral­ni dio cr­no­gor­skog dru­štva i si­ste­ma, i za­to se pro­tiv istin­skih ak­ti­vi­sta NVO vo­de pr­lja­ve kam­pa­nje, za­to se kri­tič­ki ori­jen­ti­sa­ne NVO po­ku­ša­va­ju fi­nan­sij­ski is­cr­pi­ti dok se ne­tran­spa­rent­no onim po­dob­nim da­je zna­čaj­na po­dr­ška pre­ma ra­znim osno­va­ma. CGO i Ko­a­li­ci­ja Sa­rad­njom do ci­lja su da­li kon­kre­tan pred­log da se usta­no­vi pre­ci­zan go­di­šnji pro­ce­nat iz­dva­ja­nja iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re za NVO, kao što je to uči­nje­no i u slu­ča­ju po­li­tič­kih par­ti­ja či­me bi se do­pri­ni­je­lo auto­nom­no­sti sek­to­ra i nje­go­voj fi­nan­sij­skoj odr­ži­vo­sti – ka­že Đo­no­vić za „Dan”.

 

Izvor: www.dan.co.me 

 

Read 2182 times

logo mali

Ko je online

Ko je na mreži: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

Saopštenja

Odgovori na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću 2019-12-27 - Odgovor na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću možete preuzeti ovdje.
Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta 2017-06-06 - „Dosadašnji model finansiranja projekata NVO preko centralizovane komisije nije dao očekivane rezultate. Finansiranje projekata NVO po decentralizovanom...

Najnovije