četvrtak, 25 jul 2013 00:00

Žu­gić i Ko­nje­vić da ka­žu gdje su pa­re

Written by

Ko­a­li­ci­ja NVO Sa­rad­njom do ci­lja po­dr­ža­la je ini­ci­ja­ti­vu da skup­štin­ski Od­bor za ljud­ska pra­va i slo­bo­de oba­vi sa­slu­ša­nje mi­ni­sta­ra fi­nan­si­ja i unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­do­ja Žu­gi­ća i Ra­ška Ko­nje­vi­ća. Šest ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja upu­ti­lo je u po­ne­dje­ljak pred­sje­di­ku Od­bo­ra za eko­no­mi­ju i fi­nan­si­je Alek­san­dru Da­mja­no­vi­ću ini­ci­ja­ti­vu za kon­trol­no sa­slu­ša­nje Žu­gi­ća po­vo­dom ne­pra­vil­no­sti u fi­nan­si­ra­nju NVO iz dr­žav­nih fon­do­va. Po­sla­nik SNP-a Sne­ža­na Jo­ni­ca iz istih raz­lo­ga je za­tra­ži­la od Od­bo­ra za ljud­ska pra­va i slo­bo­de kon­trol­no sa­slu­ša­nje mi­ni­sta­ra fi­nan­si­ja i unu­tra­šnjih po­slo­va.

Sko­ro dvi­je go­di­ne se ne po­štu­je Za­kon o NVO, pa ni za­ključ­ci Vla­de ko­ji se od­no­se na po­tre­bu usa­gla­ša­va­nja Za­ko­na o igra­ma na sre­ću sa tim ak­tom. Dvi­je go­di­ne od usva­ja­nja Za­ko­na o NVO ni­je do­ni­jet pod­za­kon­ski akt ko­ji­ma se ure­đu­je no­vi po­stu­pak fi­nan­si­ra­nja ci­vil­nih dru­šta­va, a još uvi­jek se pri­mje­nju­je Za­kon o igra­ma na sre­ću i pra­te­ći pod­za­kon­ski akt ko­ji do­zvo­lja­va fi­nan­si­ra­nje sa­mo šest obla­sti dje­lo­va­nja NVO. Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja nad­le­žno je za iz­ra­du pod­za­kon­skog ak­ta ko­jim tre­ba da se ure­di no­vi pro­ces fi­nan­si­ra­nja – ka­že pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Ko­a­li­ci­je NVO Sa­rad­njom do ci­lja Go­ran Đu­ro­vić.

Ta ko­a­li­ci­ja tra­ži hit­nu pri­pre­mu pred­lo­ga iz­mje­na i do­pu­na Za­ko­na o igra­ma na sre­ću ka­ko bi se ko­nač­no usa­gla­sio sa Za­ko­nom o NVO i ka­ko bi bi­la for­mi­ra­na no­va ko­mi­si­ja za ras­po­dje­lu sred­sta­va, a sred­stva uči­ni­la do­stup­nim svim ka­te­go­ri­ja­ma ci­vil­nih or­ga­ni­za­ci­ja.

Dis­kri­mi­na­tor­ski, pro­tiv­za­ko­ni­ti od­nos pre­ma zna­čaj­nom di­je­lu ne­vla­di­nog sek­to­ra u Cr­noj Go­ri mo­ra hit­no bi­ti pre­ki­nut. Po­zi­va­mo Skup­šti­nu da, u skla­du sa Za­ko­nom o NVO, iz­vr­ši ras­po­dje­lu sred­sta­va za pro­jek­te ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja ko­ji su pla­ni­ra­ni bu­dže­tom Cr­ne Go­re za 2013. go­di­nu u iz­no­su od 160.000 eura. Zbog kon­fu­zi­je ko­ja je na­sta­la zbog ne­us­kla­đe­no­sti Za­ko­na o igra­ma na sre­ću i Za­ko­na o NVO, ta­ko­zva­na skup­štin­ska ko­mi­si­ja ni­je iz­vr­ši­la ras­po­dje­lu sred­sta­va u 2012. go­di­ni, pa su NVO us­kra­će­ne za 200.000 eura, ko­je su za ovu na­mje­nu pla­ni­ra­ne bu­dže­tom za 2012. go­di­ne – ka­že Đu­ro­vić.
Ko­a­li­ci­ja NVO Sa­rad­njom do ci­lja tre­nut­no oku­plja 103 ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je re­gi­stro­va­ne u Cr­noj Go­ri.

M.S.

Ivor: http://www.dan.co.me

Read 1361 times

logo mali

Ko je online

Ko je na mreži: 10 gostiju i nema prijavljenih članova

Saopštenja

Odgovori na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću 2019-12-27 - Odgovor na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću možete preuzeti ovdje.
Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta 2017-06-06 - „Dosadašnji model finansiranja projekata NVO preko centralizovane komisije nije dao očekivane rezultate. Finansiranje projekata NVO po decentralizovanom...

Najnovije