subota, 27 jul 2013 00:00

Za­ki­nu­ti za tri mi­li­o­na

Written by

money

 

Ko­a­li­ci­ja NVO – sa­rad­njom do ci­lja zah­ti­je­va da se u okvi­ru re­ba­lan­sa bu­dže­ta sred­stva pla­ni­ra­na za fi­nan­si­ra­nje pro­je­ka­ta NVO uve­ća­ju za do­dat­nih 3,13 mi­li­o­na eura, na­vo­di se u sa­op­šte­nju ko­a­li­ci­je, ko­je pot­pi­su­je pred­sjed­nik uprav­nog od­bo­ra Go­ran Đu­ro­vić. Oni su tu ini­ci­ja­ti­vu za uve­ća­nje bu­džet­skih sred­sta­va za pro­jek­te NVO za ovu go­di­nu upu­ti­li pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću, mi­ni­stru fi­nan­si­ja Ra­do­ju Žu­gi­ću i po­sla­nič­kim klu­bo­vi­ma. Za­ko­nom o igra­ma na sre­ću pred­vi­đe­no je da kon­ce­si­o­ne na­kna­de od iga­ra na sre­ću, pri­pa­da­ju bu­dže­tu, dok se 60 od­sto ko­ri­sti za fi­nan­si­ra­nje so­ci­jal­ne za­šti­te i hu­ma­ni­tar­ne dje­lat­no­sti.

Na osno­vu in­for­ma­ci­je Upra­ve za igre na sre­ću, pri­ho­di od kon­ce­si­je u 2011. su bi­li 6,97 mi­li­o­na eura, a u 2012. go­di­ni bi­li su 5,5 mi­li­o­na – na­vo­di se u ini­ci­ja­ti­vi Ko­a­li­ci­je, na či­jem je če­lu Go­ran Đu­ro­vić i is­ti­če da su la­ni tre­ba­li da do­bi­ju 4,18, a ove go­di­ne 3,3 mi­li­o­na.

La­ni su NVO, me­đu­tim, do­bi­le 2,5 mi­li­o­na, a ove go­di­ne 1,8 mi­li­o­na eura – na­vo­de i is­ti­ču da su na taj na­čin za­ki­nu­ti za 1,67 mi­li­o­na pro­šle i 1,46 mi­li­o­na ove go­di­ne.
Ko­a­li­ci­ja NVO – sa­rad­njom do ci­lja oku­plja 104 ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je.J.V.

Izvor: http://www.dan.co.me

Read 1137 times

logo mali

Ko je online

Ko je na mreži: jedan gost i nema prijavljenih članova

Saopštenja

Odgovori na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću 2019-12-27 - Odgovor na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću možete preuzeti ovdje.
Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta 2017-06-06 - „Dosadašnji model finansiranja projekata NVO preko centralizovane komisije nije dao očekivane rezultate. Finansiranje projekata NVO po decentralizovanom...

Najnovije