nedjelja, 27 oktobar 2013 20:38

Pristupnica

Preuzmite pristupnicu za učlanjenje u Koaliciju NVO-Saradnjom do Cilja

nedjelja, 27 oktobar 2013 20:37

Etički odbor

etički odbor

nedjelja, 27 oktobar 2013 20:36

Skupština

skupština

nedjelja, 27 oktobar 2013 20:35

Upravni odbor

Upravni odbor

nedjelja, 27 oktobar 2013 20:32

O nama

Koalicija NVO - Saradnjom do cilja osnovana je u maju 2006 godine. Od svog osnivanja, Koalicija NVO - Saradnjom do cilja ostvarila je značajan dio svojih zacrtanih ciljeva. Koalicija je izradila tri dokumenta i vodila je kampanju za njihovo usvajanje: Strategija saradnje Vlade Crne Gore i NVO (Vlada je usvojila u januaru 2009. godine ovaj dokument, odnosno prvu strategiju saradnje sa NVO), Kodeksa NVO (održana osnivačka Skupština potpisnica Kodeksa, usvojeni pravilnici i izabrano predsjedništvo i Samoregulatorno tijelo, članice Koalicije NVO u skladu sa Kodeksom jačaju finansijsku i programsku transparentnost) i nove Strukture finansiranja NVO iz fondova javnog sektora (urađene dvije verzije Uredbe za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, vođenja kampanja za ustanovlejnje minimalnog procenta za finansiranje projekata u Zakonu o NVO).

srijeda, 23 oktobar 2013 20:24

Akcioni plan 2013

3

Akcioni plan UO 2013

srijeda, 23 oktobar 2013 15:06

Kontakt

Kontakt info

 

subota, 27 jul 2013 00:00

Za­ki­nu­ti za tri mi­li­o­na

money

 

Ko­a­li­ci­ja NVO – sa­rad­njom do ci­lja zah­ti­je­va da se u okvi­ru re­ba­lan­sa bu­dže­ta sred­stva pla­ni­ra­na za fi­nan­si­ra­nje pro­je­ka­ta NVO uve­ća­ju za do­dat­nih 3,13 mi­li­o­na eura, na­vo­di se u sa­op­šte­nju ko­a­li­ci­je, ko­je pot­pi­su­je pred­sjed­nik uprav­nog od­bo­ra Go­ran Đu­ro­vić. Oni su tu ini­ci­ja­ti­vu za uve­ća­nje bu­džet­skih sred­sta­va za pro­jek­te NVO za ovu go­di­nu upu­ti­li pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću, mi­ni­stru fi­nan­si­ja Ra­do­ju Žu­gi­ću i po­sla­nič­kim klu­bo­vi­ma. Za­ko­nom o igra­ma na sre­ću pred­vi­đe­no je da kon­ce­si­o­ne na­kna­de od iga­ra na sre­ću, pri­pa­da­ju bu­dže­tu, dok se 60 od­sto ko­ri­sti za fi­nan­si­ra­nje so­ci­jal­ne za­šti­te i hu­ma­ni­tar­ne dje­lat­no­sti.

konferencija

 

PODGORICA – Koalicija nevladinih organizacija Saradnjom do cilja pozvala je Vladu da ubrza donošenje podzakonskih akata kojima se uređuje proces finansiranja civilnog sektora, kako bi sljedeća raspodjela bila u skladu sa Zakonom o NVO. Iz te organizacije su ocijenili da će svako dalje odlaganje primjene Zakona o NVO biti direktan pokazatelj da Vlada ne uvažava potrebe građana i rad NVO.

Ko­a­li­ci­ja NVO Sa­rad­njom do ci­lja po­dr­ža­la je ini­ci­ja­ti­vu da skup­štin­ski Od­bor za ljud­ska pra­va i slo­bo­de oba­vi sa­slu­ša­nje mi­ni­sta­ra fi­nan­si­ja i unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­do­ja Žu­gi­ća i Ra­ška Ko­nje­vi­ća. Šest ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja upu­ti­lo je u po­ne­dje­ljak pred­sje­di­ku Od­bo­ra za eko­no­mi­ju i fi­nan­si­je Alek­san­dru Da­mja­no­vi­ću ini­ci­ja­ti­vu za kon­trol­no sa­slu­ša­nje Žu­gi­ća po­vo­dom ne­pra­vil­no­sti u fi­nan­si­ra­nju NVO iz dr­žav­nih fon­do­va. Po­sla­nik SNP-a Sne­ža­na Jo­ni­ca iz istih raz­lo­ga je za­tra­ži­la od Od­bo­ra za ljud­ska pra­va i slo­bo­de kon­trol­no sa­slu­ša­nje mi­ni­sta­ra fi­nan­si­ja i unu­tra­šnjih po­slo­va.

logo mali

Ko je online

Ko je na mreži: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

Saopštenja

Odgovori na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću 2019-12-27 - Odgovor na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću možete preuzeti ovdje.
Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta 2017-06-06 - „Dosadašnji model finansiranja projekata NVO preko centralizovane komisije nije dao očekivane rezultate. Finansiranje projekata NVO po decentralizovanom...

Najnovije