nedjelja, 27 oktobar 2013 20:37

Etički odbor

etički odbor

nedjelja, 27 oktobar 2013 20:36

Skupština

skupština

nedjelja, 27 oktobar 2013 20:35

Upravni odbor

Upravni odbor

nedjelja, 27 oktobar 2013 20:32

O nama

Koalicija NVO - Saradnjom do cilja osnovana je u maju 2006 godine. Od svog osnivanja, Koalicija NVO - Saradnjom do cilja ostvarila je značajan dio svojih zacrtanih ciljeva. Koalicija je izradila tri dokumenta i vodila je kampanju za njihovo usvajanje: Strategija saradnje Vlade Crne Gore i NVO (Vlada je usvojila u januaru 2009. godine ovaj dokument, odnosno prvu strategiju saradnje sa NVO), Kodeksa NVO (održana osnivačka Skupština potpisnica Kodeksa, usvojeni pravilnici i izabrano predsjedništvo i Samoregulatorno tijelo, članice Koalicije NVO u skladu sa Kodeksom jačaju finansijsku i programsku transparentnost) i nove Strukture finansiranja NVO iz fondova javnog sektora (urađene dvije verzije Uredbe za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, vođenja kampanja za ustanovlejnje minimalnog procenta za finansiranje projekata u Zakonu o NVO).

srijeda, 23 oktobar 2013 20:24

Akcioni plan 2013

3

Akcioni plan UO 2013

srijeda, 23 oktobar 2013 15:06

Kontakt

Kontakt info

 

subota, 27 jul 2013 00:00

Za­ki­nu­ti za tri mi­li­o­na

money

 

Ko­a­li­ci­ja NVO – sa­rad­njom do ci­lja zah­ti­je­va da se u okvi­ru re­ba­lan­sa bu­dže­ta sred­stva pla­ni­ra­na za fi­nan­si­ra­nje pro­je­ka­ta NVO uve­ća­ju za do­dat­nih 3,13 mi­li­o­na eura, na­vo­di se u sa­op­šte­nju ko­a­li­ci­je, ko­je pot­pi­su­je pred­sjed­nik uprav­nog od­bo­ra Go­ran Đu­ro­vić. Oni su tu ini­ci­ja­ti­vu za uve­ća­nje bu­džet­skih sred­sta­va za pro­jek­te NVO za ovu go­di­nu upu­ti­li pre­mi­je­ru Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću, mi­ni­stru fi­nan­si­ja Ra­do­ju Žu­gi­ću i po­sla­nič­kim klu­bo­vi­ma. Za­ko­nom o igra­ma na sre­ću pred­vi­đe­no je da kon­ce­si­o­ne na­kna­de od iga­ra na sre­ću, pri­pa­da­ju bu­dže­tu, dok se 60 od­sto ko­ri­sti za fi­nan­si­ra­nje so­ci­jal­ne za­šti­te i hu­ma­ni­tar­ne dje­lat­no­sti.

konferencija

 

PODGORICA – Koalicija nevladinih organizacija Saradnjom do cilja pozvala je Vladu da ubrza donošenje podzakonskih akata kojima se uređuje proces finansiranja civilnog sektora, kako bi sljedeća raspodjela bila u skladu sa Zakonom o NVO. Iz te organizacije su ocijenili da će svako dalje odlaganje primjene Zakona o NVO biti direktan pokazatelj da Vlada ne uvažava potrebe građana i rad NVO.

Ko­a­li­ci­ja NVO Sa­rad­njom do ci­lja po­dr­ža­la je ini­ci­ja­ti­vu da skup­štin­ski Od­bor za ljud­ska pra­va i slo­bo­de oba­vi sa­slu­ša­nje mi­ni­sta­ra fi­nan­si­ja i unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­do­ja Žu­gi­ća i Ra­ška Ko­nje­vi­ća. Šest ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja upu­ti­lo je u po­ne­dje­ljak pred­sje­di­ku Od­bo­ra za eko­no­mi­ju i fi­nan­si­je Alek­san­dru Da­mja­no­vi­ću ini­ci­ja­ti­vu za kon­trol­no sa­slu­ša­nje Žu­gi­ća po­vo­dom ne­pra­vil­no­sti u fi­nan­si­ra­nju NVO iz dr­žav­nih fon­do­va. Po­sla­nik SNP-a Sne­ža­na Jo­ni­ca iz istih raz­lo­ga je za­tra­ži­la od Od­bo­ra za ljud­ska pra­va i slo­bo­de kon­trol­no sa­slu­ša­nje mi­ni­sta­ra fi­nan­si­ja i unu­tra­šnjih po­slo­va.

petak, 13 septembar 2013 00:00

COK-u oprostili, drugi moraju da vrate pare

pare

 

Sumnje da neki ”aktivisti” civilog društva novac građana stavljaju u svoj džep pokazale se opravdanim

Kontrolisanjem trošenja novca koji im je dodijeljen, Komisija za raspodjelu prihoda od igara na sreću utvrdila je da veliki dio nevladinih organizacija, čiji su izvještaji provjeravani, nije poštovao ugovor za projekte odobrene u 2011. godini.

logo mali

Ko je online

Ko je na mreži: 9 gostiju i nema prijavljenih članova

Saopštenja

Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta 2017-06-06 - „Dosadašnji model finansiranja projekata NVO preko centralizovane komisije nije dao očekivane rezultate. Finansiranje projekata NVO po decentralizovanom...

Najnovije