konferencija

 

PODGORICA – Koalicija nevladinih organizacija Saradnjom do cilja pozvala je Vladu da ubrza donošenje podzakonskih akata kojima se uređuje proces finansiranja civilnog sektora, kako bi sljedeća raspodjela bila u skladu sa Zakonom o NVO. Iz te organizacije su ocijenili da će svako dalje odlaganje primjene Zakona o NVO biti direktan pokazatelj da Vlada ne uvažava potrebe građana i rad NVO.

Ko­a­li­ci­ja NVO Sa­rad­njom do ci­lja po­dr­ža­la je ini­ci­ja­ti­vu da skup­štin­ski Od­bor za ljud­ska pra­va i slo­bo­de oba­vi sa­slu­ša­nje mi­ni­sta­ra fi­nan­si­ja i unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­do­ja Žu­gi­ća i Ra­ška Ko­nje­vi­ća. Šest ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja upu­ti­lo je u po­ne­dje­ljak pred­sje­di­ku Od­bo­ra za eko­no­mi­ju i fi­nan­si­je Alek­san­dru Da­mja­no­vi­ću ini­ci­ja­ti­vu za kon­trol­no sa­slu­ša­nje Žu­gi­ća po­vo­dom ne­pra­vil­no­sti u fi­nan­si­ra­nju NVO iz dr­žav­nih fon­do­va. Po­sla­nik SNP-a Sne­ža­na Jo­ni­ca iz istih raz­lo­ga je za­tra­ži­la od Od­bo­ra za ljud­ska pra­va i slo­bo­de kon­trol­no sa­slu­ša­nje mi­ni­sta­ra fi­nan­si­ja i unu­tra­šnjih po­slo­va.

petak, 13 septembar 2013 00:00

COK-u oprostili, drugi moraju da vrate pare

pare

 

Sumnje da neki ”aktivisti” civilog društva novac građana stavljaju u svoj džep pokazale se opravdanim

Kontrolisanjem trošenja novca koji im je dodijeljen, Komisija za raspodjelu prihoda od igara na sreću utvrdila je da veliki dio nevladinih organizacija, čiji su izvještaji provjeravani, nije poštovao ugovor za projekte odobrene u 2011. godini.

Poznato je da je NVO sektor u Crnoj Gori jedan od najžešćih kritičara vlasti, naročito rada pojedinih institucija. Kritikuju njihovu političku pristrasnost, neprofesionalizam, netransparentnost i nedovoljne kapacitete. No, naredna priča govori o tome kako stvari funkcionišu unutar samog civilnog društva, koliko su spremni na saradnju među sobom, ima li sujeta, nezdrave konkurencije i strateških razlika među njima?

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet započeo je konsultativnu raspravu (saslušanje) na temu: „Primjena Zakona o nevladinim organizacijama u dijelu finansiranja“. Konsultativnoj raspravi ispred Koalicije NVO - Saradnjom do cilja prisustvovao je predsjednik Upravnog odbora, Goran Đurović.

logo mali

Ko je online

Ko je na mreži: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

Saopštenja

Odgovori na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću 2019-12-27 - Odgovor na tzv. studiju slučaja Građanske alijanse o Goranu Đuroviću možete preuzeti ovdje.
Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta Koalicija NVO Saradnjom do cilja: Povećati izdvajanja iz budžeta 2017-06-06 - „Dosadašnji model finansiranja projekata NVO preko centralizovane komisije nije dao očekivane rezultate. Finansiranje projekata NVO po decentralizovanom...

Najnovije